Beleidsverklaring

Beleidsverklaring

Cleannovation streeft ernaar dat haar medewerkers voldoende uitdaging en motivatie vinden om de overeengekomen taak optimaal uit te voeren. Dit vraagt van ons dat wij rekening houden met de aspiraties en ontplooiingsmogelijkheden van de medewerkers. Van de medewerkers vraagt dit vervolgens een positieve en actieve houding om optimaal gebruik te maken van de door ons geboden mogelijkheden.

Om dit alles te realiseren moet worden uitgegaan van wederzijds respect en vertrouwen en van een evenwicht tussen de verschillende belangen. Inspirerend door het bevorderen van opleidingen, trainingen en adequate voorzieningen. Inspirerend door medewerkers de ruimte te bieden zichzelf te ontplooien in een ondernemende cultuur.

De resultaten die wij daarmee realiseren, stimuleren ons nog beter en nog doelgerichter onze energie en motivatie in te zetten. Iedere medewerker is belangrijk voor het realiseren van onze doelstellingen. Een hechte teamspirit en respect voor elkaars handelen vormen de basis voor een collegiale werkomgeving. Daarbij moet er duidelijkheid bestaan over onze rechten en plichten, zodat een eerlijk personeelsbeleid kan worden gevoerd.

Om zaken als kwaliteit en milieu te waarborgen heeft Cleannovation een KAM-systeem ontwikkeld, op basis van ISO 9001, ISO 14001 en VCA*. Daarbinnen streven we naar de optimale vorm van doelmatigheid bij de uitvoering van het werk en het voorkomen van persoonlijk letsel, materiële- en milieuschade.

Daarnaast is het van groot belang om te voldoen aan de steeds veranderende wensen en eisen van de klant, en geldende wet- en regelgeving. Bescherming van het milieu door het tegengaan en verminderen van ongewenste effecten op het milieu zijn een belangrijk onderdeel van het voldoen aan wet- en regelgeving en wensen en eisen van de klant. Er wordt continu gestreefd naar een hogere mate van klanttevredenheid en het verbeteren van de organisatie op het gebied van veiligheid en welzijn.

De verantwoordelijkheid voor kwaliteit, milieu en veiligheid voor wat betreft de uitvoering hiervan, ligt zowel bij de leidinggevenden als bij iedere werknemer afzonderlijk. Het KAM-beleid met bijbehorende doelstellingen wordt vastgesteld door de directie en jaarlijks beoordeeld en vastgesteld tijdens de directiebeoordeling.

De doelen worden gerealiseerd door concrete acties als gevolg van het beleid. De resultaten van deze acties moeten meetbaar zijn. 

De directie heeft de volgende algemene doelen:

  • Het onderhouden en continu verbeteren van een KAM-systeem dat voldoet aan ISO 9001, 14001 en VCA*.
  • Het bewerkstelligen dat de benodigde middelen aanwezig zijn c.q. komen om deze processen naar behoren te laten functioneren;
  • Het bewerkstelligen dat de klanttevredenheid wordt gemeten en dat onze organisatie zodanig functioneert dat onze klanten tevreden zijn;
  • Het bewerkstelligen dat de organisatie een goed rendement behaalt waardoor continuïteit gewaarborgd is;
  • Het creëren en onderhouden van een cultuur waarin betrokkenheid, enthousiasme en ruimte voor ontwikkeling centraal staat;
  • Het voldoen aan de eisen en afspraken voortkomend uit contracten of wet- en regelgeving;
  • Het beschermen van het milieu door preventie van vervuiling en uitoefenen van invloed in de supply chain.
  • Het voorkomen van ongevallen en letselschade door opleiding, instructie en bevorderen van het veiligheidsbewustzijn.
  • Voor het doen slagen van onze doelstellingen wordt van iedere medewerk(st)er binnen het kader van zijn of haar functie verwacht dat er volgens het KAM-systeem gewerkt wordt en dat er een positieve instelling en bijdrage geleverd wordt aan de verdere ontwikkeling van het kwaliteits- en milieu managementsysteem.

Wil je met ons een gesprek over Beleidsverklaring
Klik op de knop of  bel: 030 - 8770 321